-->
Domov / O Trubarju / Življenje SLO ENG
Trubarjevo leto
O Trubarju
Trubarjev čas
Koledar dogodkov
Novice
Publikacija
Povezave
Zanimivosti
Primož Trubar (1508-1586)

Poglavitne življenjske postaje in dela Primoža Trubarja, začetnika knjižne slovenščine, duhovnega reformatorja in snovalca prvih obrisov slovenske državne suverenosti:

1508 meseca junija rojen materi Jeri in očetu Mihi v mlinu pod vasjo Raščica pri Turjaku

1520 odhod v kapiteljsko šolo na Reki (prvo srečanje z glagoljaštvom)

1521
obiskovanje samostanske šole v Salzburgu (preživljanje s petjem, prva seznanitev z reformacijskimi idejami)

1524
zborovski pevec v tržaški stolnici in osebni služabnik škofa Petra Bonoma; v njegovem krogu spoznava tudi kalvinistične in cvinglijanske ideje ter spise Erazma Rotterdamskega z razlagami v nemščini, italijanščini in slovenščini; Bonomo Trubarju še pred duhovniškim posvečenjem nakloni župnijo v Loki pri Radečah

1528
Trubar župnijo prepusti vikarju in se vpiše v višji tečaj meščanske šole pri Svetem Štefanu na Dunaju

1529
umik z Dunaja (turška nevarnost), vrnitev v Trst

1530
posvečenje in nastop duhovniške službe v Laškem, kupovanje knjig, prvi spori zaradi pridiganja zoper zidavo novih cerkva

1535
pridigar v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja

1540
kranjski deželni glavar Trubarja zaradi oznanjanja novoverskih nazorov prežene iz Ljubljane, Bonomo mu priskrbi pridigarsko službo v Trstu in nakloni kaplanski beneficij sv. Maksimilijana v Celju

1542
Trubar z Bonomovim posredovanjem postane kanonik v Ljubljani; krepitev reformacijske miselnosti, druženje s somišljeniki (še kot duhovnik znotraj katoliške cerkvene ureditve)

1545
začetek tridentinskega cerkvenega zbora (iskanje rešitev za ureditev razmer in prenovo znotraj Katoliške cerkve)

1547
Trubar uredi gospodarsko zanemarjeno župnijo v Šentjerneju, zaradi protireformacijske akcije škofa Tekstorja se skriva pred aretacijo

1548
duhovno sodišče Trubarja izobči ter mu vzame vse cerkvene službe in imetje (zlasti knjige); beg v Nemčijo, pri predikantu Vidu Dietrichu v Nürnbergu prestopi v protestantizem in dobi službo pridigarja v Rothenburgu nad Taubero

1549
Trubar se v Nemčiji oženi z Barbaro Sitar iz Kranja

1550
izid prvih dveh slovenskih tiskanih knjig (Tübingen) – Abecednika in Katekizma (v gotici)

1553
pastor v Kemptnu, prizadevanje za ublažitev sporov med privrženci raznih reformacijskih tokov, začetek sodelovanja z bivšim koprskim škofom Vergerijem

1555
izid štirih Trubarjevih knjig (z denarno pomočjo württemberškega vojvode Krištofa): nova izdaja Abecednika in Katekizma (v latinici), Ta evangeli svetiga Matevža, Ena molitov; augsburški verski mir vpelje pravilo, da vladar dežele določa vero podložnikov (ker so Habsburžani ostali katoličani, naj bi to po pravilih augsburškega miru veljalo tudi za prebivalstvo njihovih dežel Kranjske, Koroške in Štajerske)

1557
izide Ta prvi dejl tiga noviga testamenta

1561
Trubar postane ravnatelj biblijskega zavoda v Urachu, namenjenega predvsem zalaganju slovenskih in hrvaških protestantskih knjig (ustanovitelj nekdanji štajerski deželni glavar Ivan Ungnad); preobloženost s pisanjem knjižnih predgovorov in posvetil ter s prevajanjem, povrhu pa
odziv na povabilo kranjskih deželnih stanov, naj se vrne za superintendenta reformirane cerkve v domovini; izid knjige Artikuli oli dejli te prave stare vere kersčanske (augsburška veroizpoved z vpletanjem prvin württemberške in saške veroizpovedi)

1562
protestantski superintendent v Ljubljani; organizacijsko delo, reševanje nazorskih in medosebnih napetosti v slovenski protestantski skupnosti, oznanjevalna turneja po Goriškem

1564
zamera notranjeavstrijskega nadvojvode Karla zaradi izida Trubarjeve knjige Cerkovna ordninga, ker ta z določanjem protestantske cerkvenoupravne organiziranosti in obredja posega v vladarjevo pristojnost, temelječo na pravilih augsburškega miru

1565 Trubar izgnan v Nemčijo, spremlja ga Jurij Dalmatin; smrt žene Barbare

1566 župnik v Derendingenu, Trubarjeva poroka z Anastazijo, prevajanje

1567 Trubar na pobudo protestantskega teologa Andreaeja zadnjič (skrivaj) obišče Kranjsko, da bi od ujetih Turkov dobil zanesljive podatke o islamu; izda tri knjige: Ta celi katehismus, Svetiga Pavla listuve in pesmarico

1575 izide Katehismus z dvejma izlagama

1581 po smrti druge žene Anastazije se Trubar poroči z Agnezo; organizira pristop kranjskih, koroških in štajerskih protestantov k Formuli concordiae (poskus preseganja nasprotij med dogmatičnimi tokovi v protestantizmu)

1582 izide Ta celi novi Testament

1584 Trubar dočaka izid Dalmatinovega prevoda celotne Biblije in Bohoričeve slovenske slovnice Arcticae horulae

1586 Trubar 29. junija umre, z velikimi častmi ga pokopljejo v Derendingenu

1595 Trubarjev sin Felicijan izda Trubarjevo zadnjo knjigo – prevod Lutrove Hišne postile